Cele działalności

Celami działalności Fundacji są:

  1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
  2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  4. Działalność charytatywno-opiekuńcza.
  5. Dobroczynność.
  6. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej (np. w następstwie choroby) oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
  7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  8. Szkolnictwo.
  9. Szpitalnictwo i praktyka lekarska.
  10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Fundacja „FANARI” realizuje swoje cele statutowe