Dzienny Dom Opieki Medycznej dla mieszkańców Poznania

DDOM będzie zapewniał opiekę med. w warunkach zbliżonych do domowych. Czas pracy min. 8 godz., w godz. 8-16. W szczególnej sytuacji, godz. pracy DDOM mogą zostać zmienione przy zachowaniu standardu 8 godz. pracy. DDOM zakłada utworzenie 25 miejsc dziennego pobytu. Czas pobytu wynosić będzie min.30 max.120 dni roboczych. DDOM zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Przyjęcie do DDOM nastąpi na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, opartej na skali poz. samodzielności (Barthel)-opieka udzielana jest osobom, które otrzymały 40-65 pkt. DDOM świadczyć będzie wsparcie dla max.50 ON, z czego min.50 % w wieku powyżej 65 lat. Zakres udzielanych świadczeń definiował będzie indywidualny plan wsparcia. W pierwszym miesiącu pacjenci zostaną objęci codzienną opieką 8 h. dziennie. W późniejszym okresie czas i częstotliwość wsparcia zostanie dostosowana do potrzeb ON, jednakże min. czas trwania wsparcia nie może być krótszy niż 4h. Realizowane świadczenia obejmują: – opiekę pielęgniarską, w tym edukację dot. samoopieki i samopielęgnacji, – doradztwo w doborze wyrobów medycznych, – usprawnianie ruchowe, stymulację procesów poznawczych, terapię zajęciową. Świadczenia medyczne wspierane będą zajęciami dodatkowymi, a pacjentom zagwarantowane zostanie wyżywienie oraz transport. Po opuszczeniu DDOM pacjent otrzyma przez 6 m-cy dalsze wsparcie pielęgniarki i fizjoterapeuty, w tym wizyty domowe. W trakcie pobytu w DDOM pacjentom zapewni również niezbędne ambulatoryjne badania diagnostyczne oraz doraźne leki i materiały med. Przed wypisaniem z DDOM pacjent poddany zostanie przez zespół terapeutyczny ponownej ocenie stanu zdrowia. Opiekę nad pacjentami sprawować będzie interdyscyplinarny zespół: – lekarz ub. zdrowotnego – lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej (zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem oraz w razie potrzeby); – lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii (zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem oraz w razie potrzeby); – pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego; osoba prowadząca fizjoterapię, – opiekun medyczny, – terapeuta zajęciowy , – psycholog lub psychoterapeuta , – dietetyk, – logopeda (w zależności od potrzeb pacjenta). W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi w ramach projektu niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Miejsce realizacji zadania
MIASTO Poznań

Grupa docelowa
Do opieki będą kwalifikowani mieszkańcy Poznania : -bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia -którym w okresie ostatnich 12 mc udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego -zagrożeni hospitalizacją. Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Kwalifikacja odbywać się będzie zgodnie ze Standardem DDOM

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Projektowane rozwiązanie stanowi realizację działań na rzecz osób starszych i niesamodzielnych, określonych w dokumencie pn.: „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, przyjętym Uchwałą Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r., poz. 118). Główne zidentyfikowane wyzwania dla polityki senioralnej, wokół których wypracowano kierunki interwencji, to m.in. wydłużenie okresu aktywności zawodowej, wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające na godzenie życia zawodowego z rodzinnym osób pracujących w wieku 50+ (konieczność sprawowania opieki nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi). Jednocześnie należy zaznaczyć, iż kwestie związane z koniecznością podjęcia działań na rzecz osób starszych w obszarze zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych zostały ujęte w rozdziale 2 pn.: „Zdrowie i samodzielność”, w szczególności w podrozdziale 2.1.1 Priorytet 1. pn.: „Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych” oraz w podrozdziale 2.1.3 Priorytet 3. pn.: „Rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych”. Projektowane rozwiązania zostały przygotowane w oparciu o dokument pn. „Standardy postępowania w opiece geriatrycznej”, opracowany przez Zespół do spraw gerontologii, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 87, z późn. zm.), jak również z uwzględnieniem zaleceń zawartych w Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach przeprowadzanej w Ministerstwie Zdrowia kontroli P/14/062 pn. „Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym”. Główny cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych. Zaplanowane działanie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych. Cele pośrednie: -poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej; – rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych, – rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi; -poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych; -zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych; -zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Przedmiotem projektu realizowanego przez Fundację FANARI jest powstanie 25 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM,
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować będzie w Poznaniu, pod adresem 61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100; w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 • Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
 • Za korzystanie ze świadczeń DDOM pacjent nie ponosi żadnych kosztów,
 • Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
 • W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta,
 • Korzystanie ze świadczeń DDOM pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel: 40-65 punktów),
 • Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta),
 • Są pacjentami wymagającymi ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM),
 • Są pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta i/lub w systemie EWUŚ).

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ NALEŻY:

 1. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:
 1. Dostarczyć zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Poznaniu 61-005, ul. Św. Michała 100.

Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.

Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów