Mycie okien u seniorów

edycja 2022

Celem zadania jest zapewnienie uprawnionym seniorom dostępu do usługi polegającej na umyciu okien w ich miejscach zamieszkania znajdujących się w granicach administracyjnych Poznania.

Starość, według obecnie stosowanego podziału, dzieli się na trzy fazy: młodzi starzy, starzy starzy i najstarsi starzy.

  1. Pierwszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 60-74 lata, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie.
  2. Druga grupa zamyka się w przedziale wiekowym 75-84 lat. Są to osoby już wymagające pewnej pomocy w życiu codziennym sprowadzającej się do zrobienia zakupów, sprzątania, a także prania.
  3. Trzecia, najstarsza grupa to osoby po 85. roku życia.

Uznaje się, że są to osoby potrzebujące już stałej pomocy, w tym także ze strony różnego typu instytucji zajmujących się ludźmi w starszym wieku. Mycie okien wiąże się z ryzykiem urazu lub upadku u seniorów. Upadek jest zdarzeniem nagłym i niezamierzonym a jego bezpośrednią przyczyną jest zachwianie i utrata równowagi. Nie każde zachwianie równowagi kończy się upadkiem. To czy upadniemy nie wynika zazwyczaj bezpośrednio z niesprawności.

Nasza kondycja fizyczna i zdrowie mają wpływ zdolność do uniknięcia zagrożeń. Ta sama sytuacja np. wejście na ślizgawkę skończyć się może bardzo różnie, w zależności od ogólnej sprawności osoby, której dotyczy. Upadek jest zazwyczaj konsekwencją braku uwagi, koncentracji, ostrożności, refleksu, wystarczającej siły fizycznej i koordynacji by mu zapobiec. Starzeniu się towarzyszy stopniowe obniżenie się funkcjonalności organizmu a tym samym wzrasta ryzyko upadku. Odruchy obronne takie jak na przykład zmiana ułożenia ciała podczas upadku są wolniejsze, gdyż czas reakcji z wiekiem ulega wydłużeniu. Czasami upadek może być jednak również bezpośrednio związany ze stanem zdrowia np. osoba z zaburzeniami ciśnienia może stracić przytomność ze względu na spadek ciśnienia krwi .Ze względu na osłabienie struktur układu mięśniowo-szkieletowego konsekwencje upadków u osób starszych są poważniejsze w skutkach niż u ludzi młodych. Następstwem co drugiego upadku są urazy prowadzące do hospitalizacji. Do najczęstszych obrażeń zwianych z upadkami należą rany, wstrząśnienia mózgu, krwiaki wewnątrzczaszkowe, złamania kości, oparzenia. Przebyte urazy prowadzą do zmniejszenia aktywności pacjenta czego konsekwencją mogą być powikłania w postaci odleżyn, przykurczy w stawach, zakrzepicy żył, zatorowości płucnej albo infekcji.

Dlaczego upadek w wieku senioralnym jest tak niebezpieczny? 

Nawet z pozoru niegroźne upadki mogą mieć tragiczne skutki. Organizm osób starszych jest zarówno bardziej podatny na powstanie urazów jak i naprawa uszkodzeń jest trudniejsza. Statystyki wskazują, że w grupie osób powyżej 65 r.ż. upadki są jedną z głównych przyczyn śmierci wśród zgonów spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami. Ponad połowa osób, które doświadczyły upadku pozostają przez pewien czas unieruchomione na przykład w przypadku złamań szyjki kości udowej połowa pacjentów traci zdolność chodzenia. Następstwem upadków poza urazami fizycznymi są również zmiany zachowań społecznych pacjenta (np. ograniczenie aktywności towarzyskiej, niechęć do aktywnego spędzania czasu, rzadsze wychodzenie z domu) oraz większe ryzyko występowania problemów psychologicznych – utrata pewności siebie, zmniejszenie aktywności oraz psychicznych takich jak na przykład depresja.

Projekt „MYCIE OKIEN U SENIORÓW ” ma zapobiegać ww. problemom.

Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.
Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów